تبلیغات
بانوان نیکوکار آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز - بانوان نیكوكار
اسامی بانوان نیكوكاری كه از طرف انجمن بانوان برای فعالیتهای اجرایی كارت نیكوكاری دریافت كرده اندنام          نام خانوادگی          كد نیكوكاری          تاریخ صدور


محبوبه    قنبری                      2117                دی ماه 91

فریبا       شریفی عدل              2190                دی ماه 91

مژده       نادم                         2233                دی ماه 91

فاطمه     چگینی                    2753                دی ماه 91

فاطمه     قاسم زاده                2726                دی ماه 91

سالومه    ایلچی                     2116                دی ماه 91

سهیلا     حسینی راد              2810                دی ماه 91
.:


  • کمیاب98